Cíle

 • zlepšit komunikaci a spolupráci v rámci týmu
 • uvědomit si důležitost interní zákaznické orientace
 • zdokonalit se v principech a dovednostech komunikace mezi týmy
 • představit si a vyzkoušet nástroje tvořivé týmové spolupráce v malých skupinách
 • rozvinout poznatky o významu práce v týmu; uvědomit si různé role jednotlivých členů týmu a jejich přínos do skupiny

Obsah

Práce v týmu

 • stručný úvod do tématu
 • motivační příklady zkušeností z úspěšných firem
 • definice týmu, typy týmů a jejich charakteristiky
 • týmová struktura, účel týmu
 • základní pohledy na týmovou práci, proč je důležitá kvalitní týmová spolupráce

Pravidla práce a komunikace v týmu

 • technika „Řeka“ využitá pro zpracování návrhů pravidel pro tým

Vznik a vývoj týmu

 • podmínky pro vznik dobrého týmu, orientace, prosazování se, integrace, produktivní fáze

Principy komunikace v týmu

 • komunikační týmová hra I. „Detektivka“ nebo „ZIN Obelisk“, její analýza a aplikace do praxe účastníků,
  úplný komunikační cyklus, aktivní naslouchání, soustředění na zákazníka (interního i externího)

Simulace ZAP - I. kolo (komunikační hra II.)

 • první kolo dvoukolové simulace týmové a mezitýmové spolupráce a zlepšování komunikačních procesů;
  zadání úkolu, příprava na první kolo, průběh hry, individuální analýza + společná analýza prvního kola, workshop zlepšování KPIs

Role členů týmu

 • kdo má být v týmu-vyhledávač zdrojů, inovátor, usměrňovač, koordinátor, stmelovač, realizátor, dotahovač, vyhodnocovač
 • dotazník nebo přidělovací karty na „týmové role“
 • vedoucí, moderátor, zapisovatel
 • význam rolí pro vznik tvořivého napětí

Spolupráce v týmu a dovednosti pro efektivní vedení a práci v týmu

 • výběr členů týmu; analýza silných a slabých stránek členů týmu, role v týmu
 • vývoj týmu, slaďování vzájemné spolupráce
 • výběr a uplatnění správného stylu řízení práce týmu

Simulace II. kolo

 • druhé kolo dvoukolové simulace týmové a mezitýmové spolupráce a zlepšování komunikačních procesů
 • společné vyhodnocení průběhu hry, porovnání KPIs prvního a druhého kola, analýza průběhu simulace a uplatnění poznatků do praxe

 

Interní zákaznická orientace

 • jak ovlivňuje orientace na interního zákazníka výslednou orientaci celé společnosti na externího zákazníka, otočená pyramida,
  očekávání a přání externích zákazníků, systémová a osobní stránka orientace na klienta, co a jak ovlivňujeme

Efektivní spolupráce týmů – týmová komunikační hra III.

 • týmová hra, která simuluje situaci spolupráce více týmů, její analýza a aplikace do praxe účastníků, odvození pravidel pro efektivní spolupráci týmů

Principy efektivní komunikace mezi týmy

 • nejčastější chyby komunikace-neodůvodněné předsudky, zkreslování informací, neúplné informace, nedostatečná komunikace
 • neúplný komunikační cyklus a jak předcházet komunikačním chybám v týmu
 • skupinová práce na analýze příčin selhávání komunikace mezi týmy a návrhy, co můžeme pro zlepšení udělat přímo my a co můžeme ovlivňovat

Nástroje tvořivé týmové práce

 • brainstorming, brainwriting, Ishikawa diagram, myšlenkové mapy a mapy asociací, párové porovnávání, hlasování, stanovení priorit

Workshop: Postup při týmovém řešení problému/úkolu (v případě, že bude vybrán skutečný společný problém/úkol, budou se nástroje týmové práce učit a procvičovat přímo na něm)

 • praktická ukázka řešení vybraného úkolu nebo problému metodami týmové práce
 • výběr konkrétního úkolu pro procvičení nástrojů týmové práce
 • popis problému, definování a ověření příčin, návrh a ověření krátkodobých korektivních opatření, implementace trvalých opatření, ověření, prevence, vyhodnocení; zkušenost s aplikací metodiky

Cvičení zaměřená na uvědomění si probraných principů