Cíle

 • Motivovat účastníky, aby byli ochotní se učit a přijímat nové věci.
 • Podpořit a rozvinout flexibilitu v myšlení a jednání.
 • Naučit se soustřeďovat na to, co mohu ovlivnit.
 • Zanalyzovat své silné a slabé stránky v kontextu změn.
 • Zdokonalit se v překonávání odporu ke změně.
 • Naučit se být proaktivní, operativně na změny reagovat
 • a nevysilovat se bojem proti nim.
 • Zlepšit schopnost sebekritiky a zlepšit se v dávání otevřené zpětné vazby.

Obsah

Na školení si účastníci zahrají zážitkovou hru z tématiky “Escape”, na které zažijí hledání cesty k cíli v měnícím se prostředí, kde o úspěchu rozhoduje flexibilita a schopnost hledat optimální cestu k cíli i přes úvodní neúspěch. Hra je doplněna o analýzy vedené lektorem a překlápění toho, co se naučili,
do praxe.

 

Změna – úvodní myšlenky

 • změny prostředí a změny mých postojů
 • reflexe zažitých změn, jejich průběhu a dopadů
 • co by se stalo, kdyby se změna nekonala
 • důvody na změnu a cíle změn

Změna jako příležitost k učení a zlepšování

 • změna jako ohrožení nebo změna jako příležitost
 • co mohu ovlivnit
 • identifikace osobních příležitostí

Otevřenost pro nové věci a flexibilita

 • analýza svých silných a slabých stránek
 • moje zdroje pro otevřenost ke změnám a flexibilitu
 • aktivní práce na procesu změn a zlepšování

Prožívání změny

 • paradigma: představa, odmítání změn, odpor vůči změně
 • hledání východisek, ztotožnění se se změnami

Kritika a jak s ní pracovat?

 • co když se záměr nepodaří napoprvé?
 • schopnost reflexe vlastního postupu
  jak se vypořádat s kritikou z okolí
 • jak mohu podpořit druhé, otevřená zpětná vazba

Práce s plány osobního rozvoje