CÍLE

 • identifikovat a naučit se korigovat své reakce ve stresových situacích
 • rozvinout schopnosti potřebné ke zvládání stresu a stresových situací
 • nacvičit si relaxační a uklidňující techniky
 • zvládnout vhodné komunikační postupy ve stresových situacích

 

OBSAH

Úvod

 • představení výcvikového kurzu, představení lektora, představení účastníků , představení výukových materiálů a metodiky

 Stres

 • výpovědi/výroky o stresu: stres je duševní choroba, stres není možné donekonečna vydržet bez toho, aby se to odrazilo na našem duševním zdraví, stres je pro život potřebný, stres nás ohrožuje a ničí naše zdraví, stresu podléhají slaboši, rozumný člověk si se stresem poradí, když se budeme řídit osvědčenými návody, vyhneme se stresu, stres je možné léčit léky, stres prožíváme tím tížeji, čím více je ohroženo naše sebehodnocení a sebeúcta, stres je vyvolaný významem, který přisoudíme dané události a ne událostí samotnou, každý má vnitřní zdroj k pozitivnímu zvládání stresu,
 • definice, typy stresů - stimulující, únosný, zatěžující, hyperstres, hypostres, eustres, distres, průběh stresu podle Hanse Selyeho - působení stresoru, zvýšená rezistence organismu, vyčerpání energetických zdrojů a obranných možností

Metodika: interaktivní přednáška, moderovaná diskuze, skupinové a individuální práce, praktické příklady a situace a jejich analýza

 

Příznaky stresu

 • škodlivý stres, fyziologické příznaky - pocení, pocit závratí, rozšíření zornic, stažená šíje a ramena, svíravý pocit v hrdle, zrychlený a povrchní dech a zrychlený tep, pocit nevolnosti, studené a vlhké dlaně, pocit slabosti v nohách, psychické - apatie, pocit nejistoty, vytěsňování, zapomínání, pocity úzkosti, pocity napětí, děsivé sny, vysoký nervózní smích, pocity nespokojenosti a nepříjemných zážitků, podrážděnost, poruchy koncentrace, pocit nešikovosti, nucení k pláči, nutkání „zmizet“, přehnané reakce
  na slabé podněty, sebedůvěra jako základ zvládání stresových situací - ještě jsem to nikdy nedělal, je to příliš složité, nemám čas….,
 • stupnice stresorů - úmrtí životního partnera, rozvod, odloučení manželů, …, zranění, choroba…, neschopnost splácet půjčku, vyšší zodpovědnost v zaměstnání…

Metodika: interaktivní přednáška, moderovaná diskuze, skupinové a individuální práce, praktické příklady a situace

 

Stres v pracovním prostředí

 • některé zátěžové faktory - vysoký kontakt s klienty, kolegy apod, vysoké nároky vedoucích, konflikt rolí…., návrhy řešení
 • workshop, mapování situací, návrhy opatření a řešení

Zvládání stresu

 • protistresová cvičení, krátké uvolňující a uklidňující cvičení použitelná
  na pracovišti, dechová cvičení, naučit se mluvit tišším hlasem, „teď a tady“,
  návody na relaxování, relaxační cvičení, Bensonova relaxace, stresová situace, myšlenky, pocity, reakce

Metodika: interaktivní výklad, praktický nácvik cvičení a relaxačních metod, test

 

Mapa stresu práce

 • různé faktory, dotazník, identifikace, protistresová ochrana práce podle Boenishe
  a Haneyové - plňte úkoly podle důležitosti, využívejte dýchací krátká cvičení,
  naučte se omezovat hluk ve svém okolí…., co zvyšuje odolnost vůči stresu podle Nešpora - relaxační techniky, vědomi, kde mohu najít pomoc, možnost si organizovat svoji práci nebo aspoň část, dobrá komunikace s kolegy…

Metodika: interaktivní výklad, praktické příklady, skupinová a individuální práce, dotazník a jeho analýza

 

Sebeúcta

 • nízká versus vysoká sebeúcta, pozice při jednání - kongruentní versus nekongruentní, zmírňování, obviňování, poučování, rušení, respektuji, přijímání kontextu…, nedůvěra versus důvěra k ostatním, vitalita, uvědomělé versus neuvědomělé jednání, „měl bych“ versus „uvědomění si volby s přijetím zodpovědnosti“, podceňování, akceptování…, zaměření na minulost - snaha udržet status quo, zaměření na přítomnost - ochota se měnit

Metodika: interaktivní výklad, dotazník, praktické příklady a jejich analýza, cvičení ve dvojicích

 

Komunikační vzorce při stresu

 • opakující se způsoby chování, identifikování opakujících se vzorců, možnosti změny
 • komunikační vzorce podle V. Satirové - zmírňování, obviňování, poučování, rušení, kongruence - identifikace a rozbor v rámci projekce do pocitů, myšlenek a chování, praktické příklady

Metodika: interaktivní výklad, praktické příklady, cvičení

 

Pracovní situace

 • mapování pracovních stresových situací z praxe účastníků, porovnávání s modelovými příklady, návrh řešení spojený s nácvikem, psaní scénářů, databáze formulací

Pravidla

 • determinanty stresu, zkoumání pravidel podle V. Satirové - 10 vlastních pravidel, odpovědi na otázky - k čemu slouží? Pocity? Obrazy? Co je doprovodem přeměny pravidel? Transformace pravidel - nikdy, někdy, kdy mohu

Metodika: interaktivní výklad, individuální práce, praktické příklady, práce na transformacích pravidel a společná analýza

 

Komunikační technika „Teploměr“

 • uvolnění stresorů ve skupině
 • ocenění, stížnosti s doporučením, obavy, záhady, nejasnosti, nové informace, přání, očekávání, touhy

Metodika: interaktivní výklad, praktický nácvik

 

Nacvičování uklidňujících a relaxačních metod

 • ukázky s praktickým komentářem a nácvik jednotlivých možností s definováním
  jejich využití