Prezentační dovednosti I

Kurz „Prezentační dovednosti I“ je určen vedoucím pracovníkům, jako i všem, kteří při svojí práci potřebují prezentovat svoje záměry nebo výsledky před malou skupinou posluchačů.

Cíle výcvikového kurzu

  • Rozvinout schopnost efektivně a efektně prezentovat.
  • Nacvičit přípravu prezentace (jednoduchá, logická, přesvědčivá).
  • Naučit účastníky zaujmout posluchače a být přesvědčivý.
  • Zdokonalit verbální a neverbální stránku prezentování.

Obsah

Příprava prezentace

  • Prezentace před malou skupinou posluchačů, stanovení cíle prezentace, analýza posluchačů, analýza postojů, obsahu, struktura prezentace – úvod, střed a závěr

Příprava a využití vizuálních pomůcek

  • Pravidla přípravy „slidů“, používání multimediálního dataprojektoru, flipchartu, písemných podkladů

Verbální stránka prezentace

  • Vyhýbání se slovu „já“, argumentování užitkem, typy argumentace, otázky a diskuze, aktivní naslouchání

Neverbální stránka prezentace

  • Gestikulace, oční kontakt, držení těla, prezentace záměru vsedě, prezentace záměru vestoje, vliv velikosti skupiny na neverbální stránku prezentace

Přesvědčivost vystoupení

  • Uvádění faktů, racionální apel, zapojení citů, emocionální apel

Zvládání trémy

  • Cvičení, dechová cvičení a drobné triky na překonání trémy

Trénink prezentování — intenzivní videotrénink

Charakteristika

V kurzu „Prezentační dovednosti I“ se klade důraz na intenzivní videotrénink prezentování. Kurz má omezený počet účastníků (max. 8).