V letech 2005-2009 jsem byl účastníkem tří ročníků výcvikových kurzů v koučování, které osobně vedl Ing. Milan Bobek, MSc.. Se způsobem vedení jeho koučovacích kurzů i s jeho supervizí mého osobního rozvoje vyslovuji naprostou spokojenost. Hodiny jím vedené ve mne zanechaly dlouhodobý přínos v podobě změny mého způsobu myšlení.

Chci ti, Milane, vyjádřit mé velké poděkování za to, že jsem se mohl účastnit tvých kurzů a že jsi mě seznámil s koučováním. Všechny ročníky kurzu koučování pod tvým vedením pro mě byly velikým přínosem. Osobně jsem přesvědčen, že tyto kurzy mají smysl a jsou přínosné nejenom pro lidi na vedoucích pozicích, kteří pravidelně pracují s lidmi, ale pro všechny, neboť díky nim může každý lépe a efektivně pracovat sám na sobě. Na základě mých vlastních pozitivních zkušeností doporučuji, by tento kurz koučování absolvoval každý. Navíc bych rád ve vzdělávání v této oblasti pod tvým vedením dál rád pokračoval.

Milanovi, mému osobnímu kouči, s velkou úctou
Prof. Ing. PhDr. Vladimír Tomšík, Ph.D.
viceguvernér a vrchní ředitel České národní banky

 

Naše společnost má dlouholetou zkušenost ze spolupráce s Milanem Bobkem jako s koučem, lektorem, moderátorem a odborným poradcem.

Oceňujeme u něj zejména:
- Přirozený způsob navazování neformálního a bezpečného prostředí, které vytváří pocit důvěry
- Způsob napojování a naladění na klienta, který je doprovázen uvolněným komunikačním jazykem
- Schopnost identifikovat a propojovat emoční komunikaci klientů s verbální
- Způsob zaznamenávání všech rozhovorů pro klienta i zadavatele pro další práci
- Vysokou emocionální disciplinovanost
- Neinvazní přístup a způsob slaďování s kulturou a sociálním prostředí.

Milanova práce naší společnosti měla hmatatelné výsledky zejména v oblastech formování a posilování zákaznických týmů a v oblasti implementace procesního řízení. Začali jsme se orientovat nejen na hospodářské výsledky, ale také na cestu dosahování těchto výsledků, což mělo za následek výrazné zlepšování celopodnikové kultury.
U mne samotného práce s Milanem umožnila změnu manažerského stylu a můj další osobní a profesní rozvoj. V praxi jsem provedl celou řadu změn zejména v oblastech: - Procesního a projektového řízení,
- posilování interní a externí komunikace,
- týmové práce,
- tvorby motivace formou vyjednávání.

Nový přístup k managementu zajistil vytvoření interního „spolupodnikatelského“ prostředí a podporu „prozákaznického“ způsobu práce. Posledním velkým úspěchem společnosti je otevření nového provozu ve Zruči nad Sázavou, který byl úspěšně certifikován a audit prokázal, že ve společnosti funguje jeden celistvý systém managementu na všech úrovních.
Milana Bobka doporučujeme jako vysoce profesionálního kouče i lektora dlouhodobých koučovacích výcviků.
Mgr. Radek Kadlec, generální ředitel Frigera Group

 

V letech 2007/2008 jsem se zúčastnila „Tréninku personalistů, organizátorů vzdělávání a interních lektorů a koučů“, kde pan Milan Bobek byl hlavním lektorem koučovací části.

Milan vedl trénink velmi poutavým stylem. V rámci tréninku nás učil nejen koučování, ale byl nám také sám koučem.

Mezi jeho silné stránky v tomto tréninku patřil zejména výklad metodiky, silná a účinná zpětná vazba, cenné reflexe, silný a povzbuzující přístup, který dokázal přizpůsobit podle typu osobnosti všech účastníků. Jeho výklad a koučování byly nenásilné, nementorující, ale přesto velmi účinné a motivující.

Pro mne tento trénink znamenal zajímavou zkušenost, která mne obohatila jak v pracovním, tak soukromém životě a byla a je silným impulsem pro můj další osobní rozvoj. Trénink byl veden zajímavě a citlivě a přesto mě dokázal inspirovat k hlubokému zamyšlení nad sebou samou. Řadu dovedností, které nás Milan Bobek v rámci tréninku naučil, jsem již začala používat ve svém profesním životě.
Ing. Eva Znamenáčková, vedoucí personálního oddělení ŠkoFIN

 

Milan Bobek poskytl své koučovací a supervizní služby celkem 8 zaměstnancům a klíčovým spolupracovníkům ČEA. Tyto služby považuji za jednu z nejlepších dlouhodobých investic do našeho lidského kapitálu. Z osobní zkušenosti i z hodnocení mých spolupracovníků mohu jen potvrdit, že přístup MB šel v mnohém nad rámec našich očekávání i zadání a to k našemu prospěchu. Vysoká přidaná hodnota, překvapivost, efektivita koučovacího procesu, inovativní přístupy, kreativita, respekt, hloubka, intenzita – to jsou jen některé přívlastky, kterými bych popsal kvalitu jeho práce.
Vzhledem k tomu, že naši zaměstnanci a spolupracovníci vycházeli z jistého světonázorového okruhu, chtěl bych velmi ocenit filozofickou erudici spojenou se školením i praxí koučingu a ochotu k otevřenosti, dialogu i reflexi. Milanovy služby vedly jak k osobnímu růstu jednotlivců, tak i k podstatnému zkvalitnění vztahů a týmové práce, která se vyznačuje nyní mnohem větší podporou druhých v jejich růstu, úctou před kompetencí druhých a zároveň adekvátními výzvami, podněty a provokacemi, které při tom respektují svobodu druhých. Větší část našich zaměstnanců se po zkušenosti s Milanovým koučováním rozhodla pokračovat v dalším vzdělávání v oblasti koučingu i k jeho aplikaci v široké škále jejich pracovních i osobních rolí a odpovědností.

Služby Milana Bobka mohu jen doporučit a to jak na úrovni individuální, tak i firemní.
Mgr. Jiří Unger, tajemník ČEA, Chairman of European Evangelical Alliance

 

Během let 2003 – 2008 jsem měl možnost absolvovat pod vedením Milana Bobka desítky hodin osobního koučingu a stovky lektorských hodin na téma koučování a práce se skupinou.

Obojí mělo zásadní vliv na můj další osobní rozvoj i na vývoj společnosti, kterou vlastním. V době zahájení spolupráce s Milanem byla ekonomická situace firmy v krizovém stavu a můj osobní život stál na rozcestí, plný pochybností o mém dalším směřování. V tomto okamžiku jsem absolvoval první hodiny práce s Milanem a v rámci individuálního koučingu jsem rychle porozuměl svým slabým a silným stránkám, které jsem do té doby neměl pojmenované. Navíc díky získání znalostí z efektivních metod práce s lidmi se začal měnit i můj přístup k zákazníkům a dalším lidem kolem mě.

Díky těmto aktivitám jsem lépe zacílil své další směřování, což se do roka projevilo i na ekonomickém postavení firmy, která získala nové zákazníky, nové zaměstnance a její obrat se zdvojnásobil.

Díky získaným dovednostem jsem navíc mohl rozšířit nabídku svých služeb, což se projevilo na výrazném zvýšení mých osobních příjmů.

V současné době jsem již třetím rokem poradcem pro malé a střední firmy zapsaným v národním registru poradců vedeném agenturou Czechinvest a kromě vedení své malé firmy působím ve vedení i několika dalších rozvijících se organizací.

K mému stávajícímu postavení a efektivnímu působení přispěla krom jiného i práce Milana Bobka, který mi byl vždy na blízku nejen jako lektor, ale i jako osobní kouč a přítel, který si na mne vždy udělal čas a byl vždy připraven poskytnout mi zpětnou vazbu, reflexi a individuální koučing.
Ing. Vít Skála, majitel a jednatel společnosti PtL, s.r.o.