Definice koučování:

Koučování je individuální forma osobního rozvoje, která vychází z nedirektivních principů práce s lidmi. Podporuje zejména sebeorganizaci klienta, převzetí jeho odpovědnosti za aktivizaci svých vlastních zdrojů a svobodnou proaktivní volbu dalšího postupu zvoleným směrem. 

Jde v něm o proces kontinuální podpory klienta při stanovování a dosahování jeho profesních i osobních cílů při současném respektování zájmů a potřeb jeho sociálního okolí.

Jedná se o konstruktivní rozhovor vedoucí k trvalému a efektivnímu zvyšování kompetencí klienta. Koučovaný nese odpovědnost za stanovování svých cílů, hledání cest k nim i za dosahování konečných výsledků.

Kouč přitom odpovídá za proces efektivní podpory klienta, doprovází koučovaného v hledání jeho vlastních postupů, respektuje jeho zdroje a je mu partnerem při volbě co nejefektivnějších postupů k cíli.

Nejedná se o expertní poradenství, ale důraz je zde položen na to, aby si koučovaný hledal svá vlastní řešení, která vycházejí z jeho originálních zdrojů.

Hlavními nástroji kouče přitom jsou konstruktivní otázky, tvořivé reflexe a práce se zadáním třetích stran jako s inspirativní výzvou překonávat zdánlivé hranice svých možností.

Kouč může pracovat i s firemním zadání mířícím k určeným cílům, avšak respektuje přitom očekávání a cíle koučovaného.

 Co je koučování – článek více ...

Koučovací přístupy a školy používané našimi kouči:

Koučové FBE volí vždy takovou z forem koučování, která je nejvhodnější pro naplňování specifických potřeb a cílů klienta. Přitom vycházejí z některé z následujících škol:

Inner Game - přístup T. Galweye vycházející ze sportu, který rozvíjí to, v čem je člověk dobrý. Pracuje s klientovými vlastními zdroji tak, že navozuje a využívá takové situace, ve kterých se klient nachází v módu optimálního energetického nabuzení – v tzv. „flow“.

GROW model – Whitmoreův přístup založený na popisu cílů, zkoumání aktuální reality, příležitostí ke změně a plánování akce.

Systemické koučování – nedirektivní přístup zaměřený na řešení (Solution Focus) důsledně pracující se sebeorganizací klienta, nebránící se ovšem i práci se zadáním a neinstruktivními reflexemi kouče. Vychází z toho, že všechny systémy svého fungování a vztahy k důležitým osobám a konceptům si člověk nosí v hlavě. Změnou jazyka a myšlení je pak dosahováno i změny příslušné reality.

Rogersovský a humanistický psychologický přístup – kouč postupuje pouze nedirektivním způsobem a bezvýhradně klienta akceptuje. Empaticky jej podporuje v jeho vlastní autenticitě, integritě a kongruenci. Větší důraz je zde položen na pocity a prožívání klienta a na pomalejší neintervenující postup ke změně. Kouč v tomto případě pracuje jen s tím, co klient přináší.

Fenomenologický, existenciální a Gestalt přístup – kouč u klienta využívá navození aktuálního prožitku v situaci tady a teď, procesu uvědomování si, tvořivých zážitkových experimentů, např. dialogu na několika židlích, kontaktního cyklu, figury a pozadí, teorie pole, konceptu uzavírání a dokončování tvarů, kotvení zdrojů, vnitřního dialogu a tvořivé práce s představami, fantaziemi, sny, metaforami a klíčovými slovy.

Expertní mentoring – kouč či zde spíše mentor klientovi přináší i své vlastní instruktivní a expertní vstupy. Poskytuje je však jen v nejnezbytnější míře a až na vyžádání klienta. V tom případě může pracovat i s myšlenkovými strukturami, postupy a strategiemi, které mají původ u kouče. Tak poskytuje klientovi i určité expertní metody a modely, které pak on může využít v praxi. Po nabídnutí těchto externích intervencí se ovšem kouč vždy co nejrychleji vrací zpět k důrazu na svobodnou a samostatnou práci klienta s jeho vlastními zdroji a jemu vyhovujícími metodami.

Přehled využívaných koučovacích nástrojů:

 • Práce se zadáním třetí strany
 • Navázání vztahu a vytvoření bezpečného prostředí
 • Respekt a důvěra ve schopnosti a zdroje koučovaných
 • Otevřené konstruktivní otázky namísto instrukcí a rad
 • Nerekapitulování, nevnášení vlastních myšlenkových schémat a nepřebírání odpovědnosti za partnera
 • Přesná definice žádoucích výstupů a cílů
 • Škálování
 • Zaměření na řešení a ne na problém
 • Představivost, imaginace a otázka na zázrak
 • Hledáme malý rozdíl, který může způsobit velký rozdíl
 • Začít nové raději než končit se starým
 • Přerámování (volba výkladu) a změny kontextů (objevné úhly pohledu)
 • Hledání vnitřních zdrojů a výjimek
 • Využití externích vzorů a vžívání se do druhých
 • Konstruování možností
 • Moc slov, víry a rozhodnutí
 • Paradoxní předpisy, narušení rovnováhy systému
 • Moc pozorování a předstírání
 • Klíčová slova nesoucí význam a energetické zkratky
 • Psychologická práce s energií, pozitivní plánování, potěšení ze života
 • Metafory, analogie a podobenství
 • Uvědomování a prožívání
 • Tvořivé experimenty a dialog na více židlích
 • Kotvení zdrojů
 • Narativní forma práce s příběhy
 • Externalizace problému
 • Pravidelnost, „domácí úkoly“ a vykazatelnost
 • Synergická spolupráce s koučem – být partnerem v klientově hře
 • Ocenění, uznání a povzbuzování není nikdy dost
 • Reflexe a nabídka alternativ
 • Závěrečná zpětná vazba a intervence

popis využívaných nástrojů, více ...

Koučovací témata – co je možné koučováním řešit:

 • Profesionální růst
 • Osobnostní rozvoj
 • Manažerské dovednosti
 • Konkrétní aspekty vedení svého týmu a jednotlivých podřízených
 • Vztahy s kolegy a ostatními lidmi
 • Řešení specifických pracovních problémů
 • Dosahování vlastních i firemních cílů

Průběh koučovacích setkání:

Před a na prvním setkání:

 • Případné zadání od nadřízených anebo třetích stran
 • Celková dohoda o zaměření, cílech, rozsahu a metodách koučování

Na dalších setkáních:

 • Reflexe: "Co se odehrálo od posledního setkání,"
 • Možná témata na dnešní setkání
 • Výběr z možných témat - volba konkrétního zaměření dnešního koučování
 • Konkrétní popis žádoucích cílů změny v dané oblasti
 • Rozdíly oproti současnému stavu (dnešní realitě) – co se změní a co to přinese
 • Dohoda o metodách společného postupu
 • Hledání, popis a výběr možností řešení
 • Realizace potřebných kroků dle předchozí dohody
 • Zhodnocení dosažených užitků a efektů ze setkání
 • Plán kroků na další období (akční plán)

Koučovací motta:

 • – Na co si přijdu sám, bude v praxi fungovat o mnoho lépe.
  – Jedinou šanci k převzetí odpovědnosti a k proaktivitě dává svobodná volba.
  – Mapa není území – vjemy a realita se vždy liší.
  – Hranice mých představ jsou hranicemi mého světa.
  – Staň se ti podle tvé víry.
  – Vždy je k dispozici dostatek zdrojů.
  – Když víš, kam míříš, není tak těžké se tam dostat.
  – Neexistuje selhání, pouze zpětná vazba.
  – Nepohodlí je přítelem.
  – Nepokračuj v tom, co nefunguje a raději dělej více toho, co funguje!
  – Začni malými změnami!
  – Možná máš problém, ale rozhodně jím nejsi ty sám.
  – Vždy existuje výběr z více možností a ještě lepší cesta.